• آخرين مقالات

طرحواره های تصویری حجمیِ مفهوم «قیامت» در قرآن کریم

دستاورد حاصل گویای آنست که تأثیرپذیری از روابط تعاملی جسم انسان با محیط، در بیان مفاهیم ذهنی و انتزاعی نقش بهسزایی را در جهت القای مطلب به مخاطب، ایفا میکند. بدین معنا که ذهن آدمی قادر است با دریافت دادههای محیط خارجی به همان صورتی که دریافت کرده است، مفاهیم پیچیده معنوی را در بافت زبانی ـ گفتاری رمزگشایی نماید.

رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

نشانه شناسی واژههاي قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است کـه اولاً خداونـد آن را معجـزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قـرآن دارند، آن را عرضه نمایند، ثانیاً متن قرآن به خودي خود، داراي واژگانی است که بـا فـرض حـذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معناي عباراتی که در آیه آمده دچار اختلال میشود. یکی از ایـن صدها واژه کلید در قرآن کریم، واژههایی هستند که به نحوي به رنگ دلالت دارند.

تحلیل میدان معنایی «نصرت» در ارتباط با کلمه کانونی «شفاعت»

این پژوهش از نسبت های معروف به نسبت صرفی، نحوی، همنشینی، جانشینی، تقابل، ارزشی و سیاق توسعه داده شده است. در توسعۀ نسبتهای معنایی، پا را فراتر گذاشته و به نسبتهای فرا متنی رسیدیم. برای نمونه در معناشناسی «شفاعت»، معنای «نصرت»، «ولایت» و «حمیم» را به عنوان نسبت فرامتنی برای فهم معنای شفاعت به کمک گرفتیم.

تاثیر ابزارهاي ترجمه از جمله گوگل بر ترجمه متون قرآنی

مقاله ی حاضر جنبه های مثبت و منفی ماشین ترجمه را با مثالی از قرآن مورد بررسی قرار داده است . از اينرو با مقايسه ی متن اصلی قرآن با ترجمه فارسی و انگلیسی آن خطاهای (معنايی ,دستوری و کاربردی) ماشین ترجمه در ترجمه متون قرآنی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .

کارکردهاي بلاغي «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآنکريم

حذف های قرآني، جايگاهي چون ذکر و بسي بالاتر از آن را داراست و ظرافت هاي خاصي به دنبال خود دارند. در مقاله حاضر تلاش مي شود با رويکرد توصيفي-تحليلي، پس از بيان گزارشي مختصر از اسلوب حذف و کارکردهاي بلاغي آن، رويکرد مترجمان در برابر اين اسلوب و فرآيند ترجمه آن در آيات قرآن دنبال گردد.

  • تعداد رکوردها : 49