• آخرين مقالات

سبک شناسی بينامتنی قرآنی در اشعار تازی سعدی

بينامتنيت يا تداخل متون نظريه نقدی معاصری است که به واکاوی آثار ادبی با تکيه بر متون مختلف و رابطه آنها با يکديگر ميپردازد. در اين نظريه مسئله پيوند متون ادبی با همديگر در فرايند معناسازی از اهميت بسزايی برخوردار است بطوريکه کشف لايه های پنهانی متون به درک خوانش جديدی از متن می انجامد. از جلمه روابط بينامتنی ميتوان به بينامتنی قرآنی اشاره کرد که اديب از معانی و الفاظ ناب قرآن کريم در کلام خويش بهره می جويد.

گویش مصری وتغییرات آن

ازآنجایی که فهم درست هرلهجه ای درگرو فهم دگرگونی های زبانی است، این مقاله درپی آن است تاسیرتاریخی زبان درمصر و ویژگی های زبانی لهجه مصری را براساس زبان شناسی تاریخی،بررسی نماید.

نقد منصوب به خافض از منظر جديد

اين مقاله به بررسی يکی از مهمترين ويژگيهای فعل لازمی پرداخته است که مستقيماً به –مفعول به می رسد. از ديدگاه نحوی ها اسم منصوب پس از فعل که ذاتاً لازم است ،«منصوب به نزع خافض» ناميده می شود

صورت های مجازی در صحيفه سجاديه

در اين مقاله سعی شده است پس از مقدمه و نگاهی كلی به صحيفه و ادبيات آن از جنبه بيانی كه شامل تشبيه،استعاره، مجاز است مورد بررسی قرار گيرد.

قوه واهمه و نسبت آن با سائر قواي نفس با تأکيد بر آراء ابن سينا

. ما در اين مقاله درصدديم ضمن آوردن دلايل وافي و کافي شيخ در نوشته هايش بر تعامل قوه واهمه و ارتباط آن با قواي فعاله ديگر از جمله نفس ناطقه و مراتب گوناگون آن ، نتايج حاصله که منطبق بر روشمندي فلسفه مشاء است، بگيريم و در اين راستا سعي خواهيم کرد تأثيرات واهمه را بر حواس ظاهر و حواس باطن از منظر شيخ به تماشا گزاريم.

  • تعداد رکوردها : 49