• آخرين مقالات

گونه شناسی وام گیری قرآنی در شعر شرف الدین بوصیری

اقتباس یا وام گیری قرآنی در ادبیات عربی سابقه ای دیرین دارد ویکی از شگردهای هنری رایج در شعر و نثر سخنوران پس از سقوط دولت عباسی است. از آن جا که این گونه ازاقتباسات در دیوان بوصيری(608- 694 هـ..ق) نمودی بارز دارد، این پژوهش با روشی توصیفی به بررسی انواع وامگیری قرآنی (اعم از اقتباس مقبول و مردود، عقد و تلمیح ) در شعر این شاعر پرداخته است. نتایج این بررسی، مهارت بوصيری در اقتباسات متنوع قرآنی و میزان توفیق وی را در به کار بستن این شگرد ادبی، بیان میکند.

رهیافت تفسیری به آیه دوم سوره فجر

براي هر خواننده قرآن ممكن است اين سئوال پيش آيد كه در آيه دوم سوره فجر، « وَ لَيالٍ عَشْرٍ» چیست كه خداوند باري تعالي به آن قسم خورده است؟ تحقيق حاضر جواب گسترده اي به سئوال فوق خواهد داد.

کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم

قرآن به تمام قواعدی که به سخن، زیبایی و عمق می بخشد، توجه نموده است. یکی از صنایع لفظی و معیارهای زیبایی سخن، "کنایه" است که قرآن از آن بهره فراوان برده و در موارد گوناگون و به انگیزه های متفاوت، تعابیر کنایی دارد. در مقاله حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، و با بررسی موردی 16 آیه از آیات قرآن کریم، کاربردهای مختلف این شیوه بیانی بررسی شده است.

بررسی آثار ابوالفرج اصفهانی از منظر گرایشات مذهبی

تالیفات ابوالفرج متجاوز از بیست اثر می باشد که بررسی تمام زوایای این آثار از حوصله بحث خارج است بنابراین سعی شده در این مقاله ابتدا اثار وی به طور اجمال معرفی شده و سپس به بررسی آن دسته از آثار وی بپردازیم که نشان دهنده عقاید و مذهب وی می باشد. و بیشترین توجه در اینجا روی کتاب اغانی و مقاتل الطالبین است.

بررسی عناصر داستان درحکایت هایی از کتاب

کتاب بخلاء، نوشتهي جاحظ با مضمونی طنزگونه، داراي حکایتهایی کوتاه، مستقل و داستانوار دربارهي اعمال و رفتار بخیلان است. با بررسی حکایتهاي حادثهاي این کتاب، مشخصشد که این حکایتها، داراي عناصر داستانی چون؛ موضوع، پیرنگ(آغاز- گرهافکنی، کشمکش- تعلیق- گرهگشایی)، شخصیتپردازي، زمان و مکان و گفتگو هستند

  • تعداد رکوردها : 49