• آخرين مقالات

بازپژوهی فقهی رابطه ی مالی زوجه و زوج و روشهای تأمین مالی زوجه در اسلام

در گفتار حاضر نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه ی مالی زوج و زوجه در نظام خانواده بطور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام استقلال در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه ی احکام در فقه به تبیین مبانی فقهی این نظام می پردازد و بر آن است که از بین نظام های قابل تصور اسلام نظام استقلال را در روابط مالی زوجین پذیرفته است

حجاب و پوشش در آیین یهود

این پژوهش در پی آن است ابتدا وجود حجاب در دين يهود را به اثبات برساند وجایگاه ونقش آن را در کتاب مقدس تورات وسیر تحولاتش را بیان کند .بنا بر این پس از بیان مقدمه ای از واژه حجاب در لغت واصطلاح وتاریخچه آن ونحوه کیفیت حجاب در این دین به بررسی جایگاه حجاب وپوشش در آموزه های دینی یهودیان وبررسی تحولات آن در طی گذشت زمان می پردازد.

بررسی ساختار خطبه 94 م نهج البلاغه در سايه ساختارگرايی تكوينی

مقاله حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی، خطبه 94م نهج البلاغه را در سايه ساختارگرايی تكوينی بررسيده است. از اين رو بعد از توضيح مختصری درباره ساختارگرايی تكوينی لوسين گلدمن، ساختارهای مختلف متن خطبه شامل ساختار آوايی، نحوی، و معنايی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

معنا شناسی سیستماتیک و رسم شبکه های معنایی بین معاد و انسان در قرآن کریم+خلاصه انگلیسی

انسان در آن صحنه حالات و گذرگاهای مختلفی دارد که رسم شبکه های معنایی معاد و انسان، تصویری جامع و کامل از انسان و معاد ارائه می دهد که هدف از این مقاله تصویری جامع از معاد و انسان با استفاده از علم معناشناسی است.

معنا شناسی سیستماتیک و رسم شبکه معنایی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم+خلاصه انگلیسی

پژوهش حاضر به بررسی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم می پردازد و سعی دارد آن را در حیطه زبان شناسی با استفاده از شیوه تحلیل واژه زبانی مورد بررسی قرار دهد.

  • تعداد رکوردها : 49