• آخرين مقالات

تحليل صورتگرای سوره ی مبارکه ی معارج

پژوهش حاضر با تکيه بر مبانی مکتب صورتگرايی و با رويکردی تحليلی، آيات سوره ی مبارکه ی معارج را مورد بررسی قرار داده است. ساختار و فرم آيات در اين جستار از دو منظر نحوی-صرفی و تناسب واژگانی تحليل شده است. هدف از انجام اين پژوهش تبيين ميزان خلاقه بودن فرم آيات و نقش آن در رساندن مضمون و برانگيختگی مخاطب می باشد.

بررسي پديده بينامتنيت قرآني در اشعار «علي بن عيسي إربلي»

«علي بن عيسي اربلي» از شاعران بزرگ ونيز از بزرگان علماي اماميه ونيز محدثين برجسته شيعه وصاحب اثر گرانقدر «کشف الغمه» نيز از اين امر مستثني نبوده است. از اين رهگذر بررسي وتبيين وام گيري اين شاعر برجسته شيعه از قرآن کريم با روش توصيفي - تحليلي از اهداف مقاله حاضر است.

الگوپذیری خانواده اسلامی از اخلاق قرآنی و روایی خاندان اهل بیت(علیهم السلام) در پرتو شعر معاصر عرب

این نوشتار در پی آن است که با رویکرد میان رشته ای و پژوهشی-تحلیلی، جلوه ای از تجلی تربیتی خاندان اهل بیت(علیهم السلام) را در آیات، روایات و شعر معاصر عرب نمایان سازد، باشد که سرمشق هنر زندگی ما قرار گیرد.

بررسی سوره « ص » در ميزان سبک شناسی جديد

پژوهش حاضر با روش سبک شناسی متمرکز بر علم زبان شناسی و روش توصيفی ـ تحليلی به بررسی سوره « ص » از ميان سوره های قرآن می پردازد. و در چهار سطح صوتی، دلالت و معنا شناسی، ترکيبی، و تصوير پردازی، سوره را مورد بررسی قرار می دهد.

چالش تلاقی دو رویکرد جرجانی و زبانشناسی نوین به استعاره

عبدالقاهر جرجاني پيشتاز عرصه بلاغت در استعاره پژوهي خویش به طور کلي دو نمود استعاری را پيشنهاد مي کند: استعاره های مفيد و استعاره های غير مفيد. اجرای این دیدگاه بر قرآن کریم بحث برانگيز است؛ اینكه چگونه مي توان حضور استعاره غير مفيد را در بافت قرآن تبيين نمود.این پژوهش در نظر دارد نقاب از چهره این چالش بحث برانگيز بردارد وصحت وسقم آن را با توجه به نمود های استعاره وانواع آن در قرآن کریم تبيين سازد.یافته های پژوهش حاکي از آن است که الگوی پيشنهادی عبدالقاهر جرجاني الگویي بشری است وخالي از نقص نمي باشد.

  • تعداد رکوردها : 49