• آخرين مقالات

تطبيق انديشه هاي مظهر عشق و عرفان،مولوي، و سلطان العاشقين ابن فارض

عرفان مكتبي فكري و فلسفي است كه سالك را از راه طريق شناخت حق و حقيقت بر مبناي كشف و شهود عارفان به سرمنزل مقصود مي رساند. عرفان و تصوّف اسلامي بيشتر مبتني بر قرآن و احاديث است.

هم انديشی ميان خيّام نيشابوری وابو العلاء معری

در ابو العلا معری وخيام نيشابوری طرز تفکری می بينيم که ما را بر آن می دارد معترف شويم دربيان اين دو شاعر گران قدر ادب عربی وفارسی، نوعی هم انديشی وهم گرايی وجود داشته است طرز تفکری که بر خاسته از روحی لطيف وخاطری فسرده واندوهگين ومتاثر از احوال اجتماعی وسياسی وفرهنگی حاکم بر زمانه شان وتاثيرپذيری خيام از ابوالعلا می باشد.

حافظ و شعر عربی او

شمس الدین محمد حافظ یکی از درخشنده ترین شاعران فارسی زبان است که « اهل فارس او را به خاطر زیبایی و شیوایی قصایدش حافظ لسان الغیب نامیده اند و شعرهای او را ترانه های عشق می دانند »

جامعه آرماني در مدايح (با نگاهي به مدايح ابن رومي)

"مدح"گسترده ترین گونه ادبی و رایج ترین آن در شعر کلاسیک فارسی و عربی می باشد. تاکنون پژوهش های زیادی بر روی این گونه ادبی به انجام رسیده است،

بررسي تفسير قرآن در آثار راغب اصفهاني از منظر زباشناختي تخصصي

بررسي تفسير قرآن در آثار راغب اصفهاني از منظر زباشناختي تخصصي

  • تعداد رکوردها : 49