66رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
مقاله ی حاضر جنبه های مثبت و منفی ماشین ترجمه را با مثالی از قرآن مورد بررسی قرار داده است . از اینرو با مقایسه ی متن اصلی قرآن با ترجمه فارسی و انگلیسی آن خطاهای (معنایی ,دستوری و کاربردی) ماشین ترجمه در ترجمه متون قرآنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
حذف های قرآنی، جایگاهی چون ذکر و بسی بالاتر از آن را داراست و ظرافت های خاصی به دنبال خود دارند. در مقاله حاضر تلاش می شود با رویکرد توصیفی-تحلیلی، پس از بیان گزارشی مختصر از اسلوب حذف و کارکردهای بلاغی آن، رویکرد مترجمان در برابر این اسلوب و فرآیند ترجمه آن در آیات قرآن دنبال گردد.
اقتباس یا وام گیری قرآنی در ادبیات عربی سابقه ای دیرین دارد ویکی از شگردهای هنری رایج در شعر و نثر سخنوران پس از سقوط دولت عباسی است. از آن جا که این گونه ازاقتباسات در دیوان بوصیری(608- 694 هـ..ق) نمودی بارز دارد، این پژوهش با روشی توصیفی به بررسی انواع وامگیری قرآنی (اعم از اقتباس مقبول و مردود، عقد و تلمیح ) در شعر این شاعر پرداخته است. نتایج این بررسی، مهارت بوصیری در اقتباسات متنوع قرآنی و میزان توفیق وی را در به کار بستن این شگرد ادبی، بیان میکند.
برای هر خواننده قرآن ممکن است این سئوال پیش آید که در آیه دوم سوره فجر، « وَ لَیالٍ عَشْرٍ» چیست که خداوند باری تعالی به آن قسم خورده است؟ تحقیق حاضر جواب گسترده ای به سئوال فوق خواهد داد.
قرآن به تمام قواعدی که به سخن، زیبایی و عمق می بخشد، توجه نموده است. یکی از صنایع لفظی و معیارهای زیبایی سخن، "کنایه" است که قرآن از آن بهره فراوان برده و در موارد گوناگون و به انگیزه های متفاوت، تعابیر کنایی دارد. در مقاله حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، و با بررسی موردی 16 آیه از آیات قرآن کریم، کاربردهای مختلف این شیوه بیانی بررسی شده است.
تالیفات ابوالفرج متجاوز از بیست اثر می باشد که بررسی تمام زوایای این آثار از حوصله بحث خارج است بنابراین سعی شده در این مقاله ابتدا اثار وی به طور اجمال معرفی شده و سپس به بررسی آن دسته از آثار وی بپردازیم که نشان دهنده عقاید و مذهب وی می باشد. و بیشترین توجه در اینجا روی کتاب اغانی و مقاتل الطالبین است.
کتاب بخلاء، نوشتهی جاحظ با مضمونی طنزگونه، دارای حکایتهایی کوتاه، مستقل و داستانوار دربارهی اعمال و رفتار بخیلان است. با بررسی حکایتهای حادثهای این کتاب، مشخصشد که این حکایتها، دارای عناصر داستانی چون؛ موضوع، پیرنگ(آغاز- گرهافکنی، کشمکش- تعلیق- گرهگشایی)، شخصیتپردازی، زمان و مکان و گفتگو هستند
بینامتنیت یا تداخل متون نظریه نقدی معاصری است که به واکاوی آثار ادبی با تکیه بر متون مختلف و رابطه آنها با یکدیگر میپردازد. در این نظریه مسئله پیوند متون ادبی با همدیگر در فرایند معناسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوریکه کشف لایه های پنهانی متون به درک خوانش جدیدی از متن می انجامد. از جلمه روابط بینامتنی میتوان به بینامتنی قرآنی اشاره کرد که ادیب از معانی و الفاظ ناب قرآن کریم در کلام خویش بهره می جوید.
ازآنجایی که فهم درست هرلهجه ای درگرو فهم دگرگونی های زبانی است، این مقاله درپی آن است تاسیرتاریخی زبان درمصر و ویژگی های زبانی لهجه مصری را براساس زبان شناسی تاریخی،بررسی نماید.
این مقاله به بررسی یکی از مهمترین ویژگیهای فعل لازمی پرداخته است که مستقیماً به –مفعول به می رسد. از دیدگاه نحوی ها اسم منصوب پس از فعل که ذاتاً لازم است ،«منصوب به نزع خافض» نامیده می شود
  • تعداد رکوردها : 66