البنية الإيقاعية في خطبة 111من نهج البلاغة

هذا المقال قد درس ظاهرة الإيقاع وبنيتها في خطبة من خطب نهج البلاغة نموذجا وصفيا- تحليليا

21 اسفند 1395

واکاوی ارزش های اخلاقی در شعر زهد شریف رضی از منظر آیات قرآن کریم و احادیث شریف

این مقاله با رویکردی میان رشته ای، تاریخی، وصفی و تحلیلی در صدد است تا از رهگذر ارائه مفهوم زهد (از نظر لغت و اصطلاح) و تبیین حقیقت آن از خلال آیات قرآن و روایات به بررسی مفهومی و مصداقی ارزش های اخلاقی و ابعاد و آثار آن از خلال اشعار زهدِ شریف رضی این عالم بزرگ دینی و شاعر بزرگ قرن چهارم و تبلور آن در زندگی و سعادت فردی و اجتماعی بپردازد.

19 اسفند 1395

بررسی آیات کلام وحی در ارتباط با محرمانگی اطلاعات

در این مقاله با تکیه بر آیات قرآن کریم و تفسیر و ترجمه های مختلف این آیات به جستجو و تفسیر این آیات پرداخته شده است که در نهایت محرمانگی در قرآن را در پنج دسته اصول محرمانگی، محرمانگی در ذات مقدس خداوند، محرمانگی در جامعه اسلامی، فاش شدن رازها و اسرار در روز قیامت و محرمانگی اسرار غیب دسته بندی کرده ایم. با توجه به این آیات و تفسیر آنها اهمیت این موضوع از نظر قرآن و مسلمانان مشخص می شود.

19 اسفند 1395

بررسی حروف زائد انگاشته شده در رسم الخط أفعال قرآن کريم وشرح عوامل آن

قرآن کریم مصحف مقدسی است که مجموعه ای بی نظیر از پدیده های زبانی را گرد آورده است. پژوهش در حروف زائد انگاشته شده در رسم الخط قرآن کریم از پدیده های زبانی است که مطالعه و بررسی آن علاوه بر معرفی بهتر پدیده زیادت، پـﮊوهشگر را با ویـﮊگیهای کتابت قرآن کریم آشنا می کند و اين تفكر مبني بر آنكه رسم الخط قرآن به خاطر اشتباه كاتبين دچار زيادت ونقصان شده باشد رد مي كند.

19 اسفند 1395

جلوه هاي اديبانه ابوحيان توحيدي در الامتاع و المؤانسه

انگيزه گزينش اين اثر از ميان آثار پرشمار ابوحيان علاوه بر ارزش سبك شناختي و علمي آن این است كه تقريباً نشانه هايي از همه آثار و ابعاد شخصيتي او را در اين كتاب مي بينيم .

29 بهمن 1395

تحليل صورتگرای سوره ی مبارکه ی معارج

پژوهش حاضر با تکيه بر مبانی مکتب صورتگرايی و با رويکردی تحليلی، آيات سوره ی مبارکه ی معارج را مورد بررسی قرار داده است. ساختار و فرم آيات در اين جستار از دو منظر نحوی-صرفی و تناسب واژگانی تحليل شده است. هدف از انجام اين پژوهش تبيين ميزان خلاقه بودن فرم آيات و نقش آن در رساندن مضمون و برانگيختگی مخاطب می باشد.

29 بهمن 1395

بررسي پديده بينامتنيت قرآني در اشعار «علي بن عيسي إربلي»

«علي بن عيسي اربلي» از شاعران بزرگ ونيز از بزرگان علماي اماميه ونيز محدثين برجسته شيعه وصاحب اثر گرانقدر «کشف الغمه» نيز از اين امر مستثني نبوده است. از اين رهگذر بررسي وتبيين وام گيري اين شاعر برجسته شيعه از قرآن کريم با روش توصيفي - تحليلي از اهداف مقاله حاضر است.

29 بهمن 1395

الگوپذیری خانواده اسلامی از اخلاق قرآنی و روایی خاندان اهل بیت(علیهم السلام) در پرتو شعر معاصر عرب

این نوشتار در پی آن است که با رویکرد میان رشته ای و پژوهشی-تحلیلی، جلوه ای از تجلی تربیتی خاندان اهل بیت(علیهم السلام) را در آیات، روایات و شعر معاصر عرب نمایان سازد، باشد که سرمشق هنر زندگی ما قرار گیرد.

29 بهمن 1395

بررسی سوره « ص » در ميزان سبک شناسی جديد

پژوهش حاضر با روش سبک شناسی متمرکز بر علم زبان شناسی و روش توصيفی ـ تحليلی به بررسی سوره « ص » از ميان سوره های قرآن می پردازد. و در چهار سطح صوتی، دلالت و معنا شناسی، ترکيبی، و تصوير پردازی، سوره را مورد بررسی قرار می دهد.

29 بهمن 1395

چالش تلاقی دو رویکرد جرجانی و زبانشناسی نوین به استعاره

عبدالقاهر جرجاني پيشتاز عرصه بلاغت در استعاره پژوهي خویش به طور کلي دو نمود استعاری را پيشنهاد مي کند: استعاره های مفيد و استعاره های غير مفيد. اجرای این دیدگاه بر قرآن کریم بحث برانگيز است؛ اینكه چگونه مي توان حضور استعاره غير مفيد را در بافت قرآن تبيين نمود.این پژوهش در نظر دارد نقاب از چهره این چالش بحث برانگيز بردارد وصحت وسقم آن را با توجه به نمود های استعاره وانواع آن در قرآن کریم تبيين سازد.یافته های پژوهش حاکي از آن است که الگوی پيشنهادی عبدالقاهر جرجاني الگویي بشری است وخالي از نقص نمي باشد.

27 بهمن 1395

طرحواره های تصویری حجمیِ مفهوم «قیامت» در قرآن کریم

دستاورد حاصل گویای آنست که تأثیرپذیری از روابط تعاملی جسم انسان با محیط، در بیان مفاهیم ذهنی و انتزاعی نقش بهسزایی را در جهت القای مطلب به مخاطب، ایفا میکند. بدین معنا که ذهن آدمی قادر است با دریافت دادههای محیط خارجی به همان صورتی که دریافت کرده است، مفاهیم پیچیده معنوی را در بافت زبانی ـ گفتاری رمزگشایی نماید.

27 بهمن 1395

رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

نشانه شناسی واژههاي قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است کـه اولاً خداونـد آن را معجـزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قـرآن دارند، آن را عرضه نمایند، ثانیاً متن قرآن به خودي خود، داراي واژگانی است که بـا فـرض حـذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معناي عباراتی که در آیه آمده دچار اختلال میشود. یکی از ایـن صدها واژه کلید در قرآن کریم، واژههایی هستند که به نحوي به رنگ دلالت دارند.

26 بهمن 1395

تحلیل میدان معنایی «نصرت» در ارتباط با کلمه کانونی «شفاعت»

این پژوهش از نسبت های معروف به نسبت صرفی، نحوی، همنشینی، جانشینی، تقابل، ارزشی و سیاق توسعه داده شده است. در توسعۀ نسبتهای معنایی، پا را فراتر گذاشته و به نسبتهای فرا متنی رسیدیم. برای نمونه در معناشناسی «شفاعت»، معنای «نصرت»، «ولایت» و «حمیم» را به عنوان نسبت فرامتنی برای فهم معنای شفاعت به کمک گرفتیم.

26 بهمن 1395

تاثیر ابزارهاي ترجمه از جمله گوگل بر ترجمه متون قرآنی

مقاله ی حاضر جنبه های مثبت و منفی ماشین ترجمه را با مثالی از قرآن مورد بررسی قرار داده است . از اينرو با مقايسه ی متن اصلی قرآن با ترجمه فارسی و انگلیسی آن خطاهای (معنايی ,دستوری و کاربردی) ماشین ترجمه در ترجمه متون قرآنی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .

26 بهمن 1395

کارکردهاي بلاغي «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآنکريم

حذف های قرآني، جايگاهي چون ذکر و بسي بالاتر از آن را داراست و ظرافت هاي خاصي به دنبال خود دارند. در مقاله حاضر تلاش مي شود با رويکرد توصيفي-تحليلي، پس از بيان گزارشي مختصر از اسلوب حذف و کارکردهاي بلاغي آن، رويکرد مترجمان در برابر اين اسلوب و فرآيند ترجمه آن در آيات قرآن دنبال گردد.

19 بهمن 1395

گونه شناسی وام گیری قرآنی در شعر شرف الدین بوصیری

اقتباس یا وام گیری قرآنی در ادبیات عربی سابقه ای دیرین دارد ویکی از شگردهای هنری رایج در شعر و نثر سخنوران پس از سقوط دولت عباسی است. از آن جا که این گونه ازاقتباسات در دیوان بوصيری(608- 694 هـ..ق) نمودی بارز دارد، این پژوهش با روشی توصیفی به بررسی انواع وامگیری قرآنی (اعم از اقتباس مقبول و مردود، عقد و تلمیح ) در شعر این شاعر پرداخته است. نتایج این بررسی، مهارت بوصيری در اقتباسات متنوع قرآنی و میزان توفیق وی را در به کار بستن این شگرد ادبی، بیان میکند.

19 بهمن 1395

رهیافت تفسیری به آیه دوم سوره فجر

براي هر خواننده قرآن ممكن است اين سئوال پيش آيد كه در آيه دوم سوره فجر، « وَ لَيالٍ عَشْرٍ» چیست كه خداوند باري تعالي به آن قسم خورده است؟ تحقيق حاضر جواب گسترده اي به سئوال فوق خواهد داد.

19 بهمن 1395

کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم

قرآن به تمام قواعدی که به سخن، زیبایی و عمق می بخشد، توجه نموده است. یکی از صنایع لفظی و معیارهای زیبایی سخن، "کنایه" است که قرآن از آن بهره فراوان برده و در موارد گوناگون و به انگیزه های متفاوت، تعابیر کنایی دارد. در مقاله حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، و با بررسی موردی 16 آیه از آیات قرآن کریم، کاربردهای مختلف این شیوه بیانی بررسی شده است.

28 دی 1392

بررسی آثار ابوالفرج اصفهانی از منظر گرایشات مذهبی

تالیفات ابوالفرج متجاوز از بیست اثر می باشد که بررسی تمام زوایای این آثار از حوصله بحث خارج است بنابراین سعی شده در این مقاله ابتدا اثار وی به طور اجمال معرفی شده و سپس به بررسی آن دسته از آثار وی بپردازیم که نشان دهنده عقاید و مذهب وی می باشد. و بیشترین توجه در اینجا روی کتاب اغانی و مقاتل الطالبین است.

28 دی 1392

بررسی عناصر داستان درحکایت هایی از کتاب

کتاب بخلاء، نوشتهي جاحظ با مضمونی طنزگونه، داراي حکایتهایی کوتاه، مستقل و داستانوار دربارهي اعمال و رفتار بخیلان است. با بررسی حکایتهاي حادثهاي این کتاب، مشخصشد که این حکایتها، داراي عناصر داستانی چون؛ موضوع، پیرنگ(آغاز- گرهافکنی، کشمکش- تعلیق- گرهگشایی)، شخصیتپردازي، زمان و مکان و گفتگو هستند

28 دی 1392

سبک شناسی بينامتنی قرآنی در اشعار تازی سعدی

بينامتنيت يا تداخل متون نظريه نقدی معاصری است که به واکاوی آثار ادبی با تکيه بر متون مختلف و رابطه آنها با يکديگر ميپردازد. در اين نظريه مسئله پيوند متون ادبی با همديگر در فرايند معناسازی از اهميت بسزايی برخوردار است بطوريکه کشف لايه های پنهانی متون به درک خوانش جديدی از متن می انجامد. از جلمه روابط بينامتنی ميتوان به بينامتنی قرآنی اشاره کرد که اديب از معانی و الفاظ ناب قرآن کريم در کلام خويش بهره می جويد.

28 دی 1392

گویش مصری وتغییرات آن

ازآنجایی که فهم درست هرلهجه ای درگرو فهم دگرگونی های زبانی است، این مقاله درپی آن است تاسیرتاریخی زبان درمصر و ویژگی های زبانی لهجه مصری را براساس زبان شناسی تاریخی،بررسی نماید.

28 دی 1392

نقد منصوب به خافض از منظر جديد

اين مقاله به بررسی يکی از مهمترين ويژگيهای فعل لازمی پرداخته است که مستقيماً به –مفعول به می رسد. از ديدگاه نحوی ها اسم منصوب پس از فعل که ذاتاً لازم است ،«منصوب به نزع خافض» ناميده می شود

28 دی 1392

صورت های مجازی در صحيفه سجاديه

در اين مقاله سعی شده است پس از مقدمه و نگاهی كلی به صحيفه و ادبيات آن از جنبه بيانی كه شامل تشبيه،استعاره، مجاز است مورد بررسی قرار گيرد.

28 دی 1392

قوه واهمه و نسبت آن با سائر قواي نفس با تأکيد بر آراء ابن سينا

. ما در اين مقاله درصدديم ضمن آوردن دلايل وافي و کافي شيخ در نوشته هايش بر تعامل قوه واهمه و ارتباط آن با قواي فعاله ديگر از جمله نفس ناطقه و مراتب گوناگون آن ، نتايج حاصله که منطبق بر روشمندي فلسفه مشاء است، بگيريم و در اين راستا سعي خواهيم کرد تأثيرات واهمه را بر حواس ظاهر و حواس باطن از منظر شيخ به تماشا گزاريم.

28 دی 1392

اثبات احديت واجب الوجود

مقاله حاضر که دست مایه ای است در مسیر فلسفه ی اسلامی، به تبیین مقایسه ای و تطبیقی وحدانیت و یکتایی عالم بی همتا در کلام امام علی (ع) در نهج البلاغه و تحلیل براهین توحیدی شیخ الرئیس، همت می گمارد و در صدد اثبات این مطلب که آفریدگار هستی، ذات کامل و بی منتهایی است که جمیع کمالات وجودی به نحو اعلی در او موجود است و اینکه هیچ زاویه ای از زوایای عالم موجود از حضورش، پنهان و بی نصیب نیست

28 دی 1392

بررسي ونقد وجوه قرآن و ترجمه هاي فارسي قرآن در وا‍ژه هدايت وضلالت

اين پژوهش قصد دارد مصيب بودن يا نبودن صاحبان وجوه ومترجمان فارسي قرآن را در ارائه معاني دربخش واژگان به نقد بكشاند.ميزان و معيار صحت وسقم معاني ، بافت وسياق آيات وتفاسير معتبر هستند .

28 دی 1392

بررسی واژه

. در این مقاله،معانی تسبیح در لغت تسبيح( موجودات ،ملائک،پیامبران،آسمانها و زمین) ، در قرآن كريم وروایات و حقیقت تسبیح را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .همچنین به بیان معانی نطق موجودات و جمادات در لغت و آیات قرآن و روایات می پردازیم

28 دی 1392

بررسی شیوه آموزش مطالب در قرآن

در این تحقیق سعی شده است تا شیوه های قرآنی در بیان آموزه های قرآنی از آیات قرآن استخراج گردد.شیوه هایی که به طور یقین می توانند در مسائل زندگی بشری راه گشا باشند. لذا شیوه هایی که در آموزش مطالب در این تحقیق بیان شده است همگی می توانند در جای جای ِزندگی انسانی مورد بهره برداری قرار گیرند.

28 دی 1392

بررسي كاربرد روش هاي روانشناختي قرآن در تفهيم آيات و آرامش و بهداشت رواني

در اين مقاله سعي شده است كه چندي از اين راهكارها به اختصار معرفي و شواهدي از قران كريم بيان شود و در مواردي هم آن ها را با علم روانشناسي تطبيق دهيم. اين آيات و شيوه هاي اعجاز آفرين، جهت بكارگيري، عملي كردن، انسان سازي، آرامش و بهداشت روان انسان ارائه شده اند.

28 دی 1392

بلاغت سوگند در قرآن كريم

بدون شک یکی از جنبه های اعجاز قرآن، جنبه بلاغی آن است، و اگر از هر زاویه به قرآن کریم نظر افکنده شود، آن را در اوج فصاحت و بلاغت خواهید یافت و پیامبر(ص) هم بوسیله این جنبه ی اعجازی به تحدی برخاست. روش های استفاده و اهداف و کارکردهای پدیده سوگند در قرآن کریم نیز در نهایت ظرافت و زیبایی است

28 دی 1392

معنا شناسی مترادفات عدل در آينه ی قرآن

حسن عدل به جهت فطری بودنش؛ از دیرباز جزء مهمترین مفاهیم بنیادی و دغدغه های زندگی بشر و ادیان الهی بوده است. قرآن کریم نیز به عنوان چراغ هدایت انسانها؛ این آموزه را در همه ی ابعاد زندگی مورد تأکید فراوان قرار داده است. مفهوم عدل آیات کثیری از قرآن را به خود اختصاص داده است که رعایت آن را بر عموم انسانها؛ و به خصوص مسلمین واجب، و بر التزام و پایبندی به آن ترغیب و تشویق می نماید.

28 دی 1392

جلوه هایی از اسرار « الرّحمن الرّحیم » در سوره حمد

سوره حمد كه در واقع دُرّمائده پرفيض وبركت قرآن كريم است،رموزلغوي،معنوي وبلاغي بسياري در خود گنجانيده است .به عنوان مثال ،اسرار دو اسم «الرحمن» و«الرحيم» در اين سوره در محورهاي مختلفي ازجمله: توأم شدن آن دو با«بسم الله»،سرّاجتماع و همنشيني اين دو صفت،تقديم رحمانيت بر رحيميت ،ورمز تكرارآن در آيه سوم قابل بررسي مي باشد.

28 دی 1392

تطبيق انديشه هاي مظهر عشق و عرفان،مولوي، و سلطان العاشقين ابن فارض

عرفان مكتبي فكري و فلسفي است كه سالك را از راه طريق شناخت حق و حقيقت بر مبناي كشف و شهود عارفان به سرمنزل مقصود مي رساند. عرفان و تصوّف اسلامي بيشتر مبتني بر قرآن و احاديث است.

22 مهر 1392

هم انديشی ميان خيّام نيشابوری وابو العلاء معری

در ابو العلا معری وخيام نيشابوری طرز تفکری می بينيم که ما را بر آن می دارد معترف شويم دربيان اين دو شاعر گران قدر ادب عربی وفارسی، نوعی هم انديشی وهم گرايی وجود داشته است طرز تفکری که بر خاسته از روحی لطيف وخاطری فسرده واندوهگين ومتاثر از احوال اجتماعی وسياسی وفرهنگی حاکم بر زمانه شان وتاثيرپذيری خيام از ابوالعلا می باشد.

22 مهر 1392

حافظ و شعر عربی او

شمس الدین محمد حافظ یکی از درخشنده ترین شاعران فارسی زبان است که « اهل فارس او را به خاطر زیبایی و شیوایی قصایدش حافظ لسان الغیب نامیده اند و شعرهای او را ترانه های عشق می دانند »

22 مهر 1392

جامعه آرماني در مدايح (با نگاهي به مدايح ابن رومي)

"مدح"گسترده ترین گونه ادبی و رایج ترین آن در شعر کلاسیک فارسی و عربی می باشد. تاکنون پژوهش های زیادی بر روی این گونه ادبی به انجام رسیده است،

11 مهر 1392

بررسي تفسير قرآن در آثار راغب اصفهاني از منظر زباشناختي تخصصي

بررسي تفسير قرآن در آثار راغب اصفهاني از منظر زباشناختي تخصصي

11 مهر 1392

بازپژوهی فقهی رابطه ی مالی زوجه و زوج و روشهای تأمین مالی زوجه در اسلام

در گفتار حاضر نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه ی مالی زوج و زوجه در نظام خانواده بطور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام استقلال در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه ی احکام در فقه به تبیین مبانی فقهی این نظام می پردازد و بر آن است که از بین نظام های قابل تصور اسلام نظام استقلال را در روابط مالی زوجین پذیرفته است

10 شهریور 1392

حجاب و پوشش در آیین یهود

این پژوهش در پی آن است ابتدا وجود حجاب در دين يهود را به اثبات برساند وجایگاه ونقش آن را در کتاب مقدس تورات وسیر تحولاتش را بیان کند .بنا بر این پس از بیان مقدمه ای از واژه حجاب در لغت واصطلاح وتاریخچه آن ونحوه کیفیت حجاب در این دین به بررسی جایگاه حجاب وپوشش در آموزه های دینی یهودیان وبررسی تحولات آن در طی گذشت زمان می پردازد.

27 تیر 1392

بررسی ساختار خطبه 94 م نهج البلاغه در سايه ساختارگرايی تكوينی

مقاله حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی، خطبه 94م نهج البلاغه را در سايه ساختارگرايی تكوينی بررسيده است. از اين رو بعد از توضيح مختصری درباره ساختارگرايی تكوينی لوسين گلدمن، ساختارهای مختلف متن خطبه شامل ساختار آوايی، نحوی، و معنايی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

20 تیر 1392

معنا شناسی سیستماتیک و رسم شبکه های معنایی بین معاد و انسان در قرآن کریم+خلاصه انگلیسی

انسان در آن صحنه حالات و گذرگاهای مختلفی دارد که رسم شبکه های معنایی معاد و انسان، تصویری جامع و کامل از انسان و معاد ارائه می دهد که هدف از این مقاله تصویری جامع از معاد و انسان با استفاده از علم معناشناسی است.

20 تیر 1392

معنا شناسی سیستماتیک و رسم شبکه معنایی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم+خلاصه انگلیسی

پژوهش حاضر به بررسی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم می پردازد و سعی دارد آن را در حیطه زبان شناسی با استفاده از شیوه تحلیل واژه زبانی مورد بررسی قرار دهد.

20 تیر 1392

مقایسه دعا در قرآن وصحیفه سجادیه

از موضوعات مهمی که در قرآن کریم مورد توجه واقع شده وجایگاه شایسته ای بدان اختصاص یافته است دعاست، زیرا یکی از راه های بسیار مؤثر نشر معرفت، فرهنگ و اخلاق والای انسانی در میان مردم به شمار می رود. دعا به آن اندازه و با آن کیفیت بسیار متعالی که در اسلام مطرح شده، و ابزار حرکت "تعلیم و تربیت" قرار گرفته در ادیان و مکاتب دیگر مطرح نشده است. از آنجا که این همه حقایق و معارف تربیتی و علوم عالی الهی و تعالیم متعالی انسانی در جای دیگری جز اسلام وجود نداشته است و ندارد پس می‎توان "مکتب دعا" را، یک حرکت تربیتی مؤثر به شمار آورد. لذا روی آوردن به دعا و نیایش از سوی حاملان وحی، آنانی که خود محط نزول آیات الهی و مخزن دانش حضرت حق ـ جلّ وعلا ـ هستند جای تعجب وشگفتی ندارد. آنها تربیت یافته مکتب قرآنند ودر این مسیر از روش قرآن استفاده میکنند.

14 تیر 1392

بررسی جوانب مختلف تفسیر سعید بن جبیر

سعید بن جبیر از شاگردان «عبدالله بن عباس» بود و علم حدیث و تفسیر و قرائت را نزد او تكمیل كرد. همچنین از ارادتمندان به امام سجاد علیه السلام بود که حجاج به همین علت وی را به طور فجیعی به شهادت رساند.این نوشتار به بیان روش تفسیری سعید بن جبیر پرداخته و جوانب و ابعاد مختلف تفسیر وی را با ذکر نمونه هایی اندک از تفسیر او بیان می کند.

13 تیر 1392

اقتباسات قرآنی در مقامات حریری

از آن جهت كه قرآن كريم داراي منزلت و مكانتي خاص نزد مسلمين و به ويژه علماء و ادباء است و بهترين منبع و سرچشمه اي است كه هر شاعر و اديبي مضامين عالي و بلند خود را از آن مي گيرد، حریری نیز از آیات الهی در متن مقامات بهره گرفته تا حجتی موثق و خطابی مطمئن برای اقوالش باشد.در این مجال بر آنیم تا این اقتباسات قرآنی را در "مقامات حریری" کم نظیرترین اثر ادب عربی بررسی کنیم.

13 تیر 1392

معناشناسی «آرزو» در قرآن

ما در اين مقاله برآنيم «آرزو» را از جنبه زبان شناختی و معناشناختی در چارچوب آياتی که به گونه ای اين واژه را در خود جای داده اند بحث و تحليل کنيم و آرزوهای مثبت و سازنده را از آرزوهای منفی و مخرب جدا کنيم. اين امر می تواند برای روانشناسی قرآن بسی ارزنده باشد. به علاوه ساختن يک انسان ............متعدد از جمله آرزومندی او و برآورده شدن آن آرزوها ممکن می شود.

12 بهمن 1391

  • تعداد رکوردها : 49